กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 
 
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
นายประยุทธ  พิทักษ์ธีรกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ครู
คศ.1

08-4340-4297
น.ส.อชิรยา  หารปรี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครู คศ.2
08-5833-6040
นางรัชณี  เนาวรัตน์
ครู คศ.3
08-3973-8930
 
 
 
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
น.ส.พิมพ์สุภัค จิราพงษ์
ครู คศ.1
09-5950-6641
นางปทิตตา  วรรณเอี่ยม
ครู คศ.1
09-8262-6414
น.ส.สุดดี  ชูวิลัย
ครู คศ.1
09-0884-0294
     
   
     
นางเรวดี  ณ พัทลุง
ครูผู้ทรงคุณค่า
09-8536-2289