กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 
 
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
น.ส.อภิญญา  ปานชา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครู คศ.2
08-8
596-5197
น.ส.อชิรยา  หารปรี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครู คศ.2
08-5833-6040
นางรัชณี  เนาวรัตน์
ครู คศ.3
08-3973-8930
 
 
 
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
นายประยุทธ  พิทักษ์ธีรกุล
ครู คศ.1
08-4340-4297
น.ส.ณัฏฐณิชา  พันธ์ขะวงษ์
ครู คศ.1
08-4413-5110
น.ส.พิมพ์สุภัค จิราพงษ์
ครู คศ.1
09-5950-6641
     
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
     
นางปทิตตา  วรรณเอี่ยม
ครู คศ.1
09-8262-6414
น.ส.สุดดี  ชูวิลัย
ครู คศ.1
09-0884-0294