กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

     
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
น.ส.กมลวรรณ แก้วสะอาด
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครู คศ.1
09-8246-3896
น.ส.บุญรักษา จารุพันธ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครู คศ.1
08-0507-5372
นางยุวดี ทองยี่สุ่น
ครู คศ.3
08-6589-0175
 
 
 
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
นางสุกัณญาณี วิชิตโชติ
ครู คศ.2
08-1007-7328
น.ส.ดวงกมล ฉวีรัตน์
ครู คศ.1
09-7238-2715
น.ส.นฤมล โก้เครือ
ครู คศ.1
08-5295-9558
     
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     

น.ส.ลดา มนตรี
ครู คศ.1
08-3012-5509

น.ส.ศุภิญญา ชาฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
08-4891-3374
น.ส.กิรณา สังข์เสวก
ครูอัตราจ้าง
08-7161-5487
     
   
     
น.ส.ระลินทิพย์ อินทรมณเทียร
ครูอาสา