กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

     
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
น.ส.กมลวรรณ แก้วสะอาด
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครู คศ.1
09-8246-3896
นางสุกัณญาณี วิชิตโชติ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ครู
คศ.2

08-1007-7328
น.ส.ดวงกมล ฉวีรัตน์
ครู คศ.1
09-7238-2715
   
 
 
 
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
น.ส.นฤมล โก้เครือ
ครู คศ.1
08-5295-9558
น.ส.ลดา มนตรี
ครู คศ.1
08-3012-5509
น.ส.ศุภิญญา ชาฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
08-4891-3374
     
     
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
น.ส.กิรณา สังข์เสวก
ครูอัตราจ้าง
08-7161-5487