แบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ

 • แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) (word)
 • ใบงานการศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานและศึกษาแหล่งเรียนรู้ จังหวัดเลย (word)
 • แบบฟอร์มหน้าปกผลการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ EVANA (word)
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ (word) (ครูอาสา)
 • คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (ม.1) (ม.2(ม.3(ม.4(ม.5(ม.6)
 • แบบบันทึกข้อความ (ไปราชการ แลกคาบ) (เปลี่ยนวันคุมสอบ)
 • แบบรายงานการวิจัยในชั้นเรียน (word)
 • แบบบันทึกการนิเทศประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน (word)
 • แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน (PDF)
 • ใบนำส่งข้อสอบ (รายวิชาพื้นฐาน) (รายวิชาเพิ่มเติม)
 • แบบรายงานข้อมูลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (word)
 • แบบบันทึกการมีส่วนร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (word)
 • แบบสรุปผลตรวจคุณสมบัติ ว21 (PDF)
 • แบบตรวจสอบร่องรอยหลักฐาน 13 ตัวชี้วัด (PDF)
 • แบบชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (PDF)
 • แบบรายงานการโฮมรูมนักเรียนรายสัปดาห์ (word)