กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
 
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
นายสราวุธ แช่มช้อย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครู คศ.1
08-1196-0296
น.ส.อัมพร  ชุนถนอม
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครู คศ.2
09-8280-9053
น.ส.กรรณิการ์ จาบถนอม
ครู คศ.3
08-7152-3109
 
 
 
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
นางปิยนุช ลอยเลิศหล้า
ครู คศ.2
08-9548-5245
น.ส.พรรวินท์ ผลวิเศษชัยกุล
ครู คศ.2
09-5414-6535
น.ส.ทรายทอง เกตุพลอย
ครู คศ.1
08-9788-4491
     
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
นายธีรวัฒน์ สุดมณี
ครู คศ.1
09-7092-8707
น.ส.กมลลักษณ์ เซี่ยงฉิน
ครู คศ.1
08-0425-7565
นายคณารักษ์ กิจประเสริฐ
ครู คศ.1
08-9523-0072
 
 
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
น.ส.อรพิณ เจริญสุข
ครู คศ.1
09-2261-8996
น.ส.พลอยศิริ พุทธรักษา
ครูผู้ช่วย
08-1858-4465
นายพีระพัฒน์ เหล่านรากิตติ
ครูผู้ช่วย
08-2244-7309
     
 
 
 
นายอธิป บุญวิวัฒน์สกุล
ครูผู้ช่วย
08-3515-1506
น.ส.ณัฐธยาน์ ขวัญอ่อน
ครูอัตราจ้าง
08-7043-6947
น.ส.สุพิชาณัฐ แซ่อั้ง
ครูอัตราจ้าง

09-1739-8983