กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
 
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
น.ส.จิรภัทร ชื่นผึ่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครู คศ.2
08-6798-7419
นายวิภู พิทักษ์วงศ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครู คศ.3
08-4561-2771 

น.ส.เขมณัฏฐ์ รักษ์สุวรรณ
ครู คศ.3
09-6995-5590

 

 
 
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
น.ส.ภัคพร เจริญลักษณ์
ครู คศ.1
08-9459-0077
น.ส.ทัศนีย์ วิวัฒน์ชานนท์
ครู คศ.1
08-7752-3135

นายปฏิภาณ อินทร์จักร์
ครู คศ.1
08-0459-9445

 
 
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
น.ส.สายสมร สมศรี
ครู คศ.1
08-9077-8184
น.ส.ฉัตรทอง จุมพลเดชาพันธ์
ครูผู้ช่วย
08-1816-9838

น.ส.เยาวลักษณ์ จรัลพรไพศาลกุล
ครูผู้ช่วย
08-4552-6165

 
 
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
     
ว่าที่ รต.ศิวนนท์ เส็งศรี
ครูผู้ช่วย
09-5538-8597
น.ส.วิลาวรรณ  อาจหาญ
ครูอัตราจ้าง
08-6800-5045