กลุ่มส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้

 
 
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
น.ส.แพรวา ดีมงคล
เจ้าหน้าที่งานธุรการ
08-1194-7062
นายพีระยุตต์ สุจริยานุรักษ์
ครูพี่เลี้ยง
08-3709-9479
น.ส.วันวิสา นุชเสถียร
ครูพี่เลี้ยง
08-6163-5546
 
 
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
น.ส.อนุวรรณ คล่องเชิงสาร
ครูพี่เลี้ยง
08-2352-2378
น.ส.จุฑารัตน์ ลิ้มสวัสดิ์
ครูพี่เลี้ยง
08-5046-6143
นายสุรินทร์ เกิดโพธิ์ชา
ช่างปูน ระดับ 4
08-9898-4830