กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 
 
 
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
 
น.ส.พิมลพรรณ  ไชยวงค์คำ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ครู คศ.1
06-1293-2183
น.ส.วารี กลัดแก้ว
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ครู คศ.1
09-1698-4534
 
นางนันทวรรณ์ สมทรงแป้น
ครู คศ.2
08-1981-1887
 
 
 
 
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
 
น.ส.ช่อผกา มั่งสุพรรณ์
ครู คศ.1
09-7231-4728

นายสหรัฐ นุชเจริญ
ครูผู้ช่วย

08-6333-8464

 
น.ส.อรพินทร์ ฤชุพานิช
ครูอัตราจ้าง
 
09-3616-5939