ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
 
 
 
นายชัชวาลย์  สิงหาทอง
08-9836-3846
 
 
       

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ
และ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 
นางปิยนุช ลอยเลิศหล้า
วิทยฐานะชำนาญการ
นางสาวอรวรรณ โพธิ์ศรีดา
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 
นายรพีพัทร แผ้วผา
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ