แบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ

  • แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) (word)
  • ใบงานการศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานและศึกษาแหล่งเรียนรู้ จังหวัดเลย (word)
  • แบบฟอร์มผลการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ EVANA (word)
  • แผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ (word) (ครูอาสา)
  • คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (ม.1) (ม.2(ม.3(ม.4(ม.5(ม.6)
  • แบบบันทึกข้อความ (ไปราชการ แลกคาบ) (เปลี่ยนวันคุมสอบ)
  • แบบรายงานการวิจัยในชั้นเรียน (word)
  • แบบบันทึกการนิเทศประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน (word)
  • แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน (PDF)