คณะผู้บริหาร

   

 

นายธีระ วรรณเกตุศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวอรวรรณ โพธิ์ศรีดา
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายรพีพัทร แผ้วผา
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
และกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางปิยนุช ลอยเลิศหล้า
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ