• มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนภัทรญาณวิทยา [pdf]

  • แบบฟอร์มชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เฉพาะนักเรียน ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6) [pdf]

  • แบบฟอร์มชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เฉพาะนักเรียนเข้าใหม่ ม.1 และ ม.4) [pdf]

  •  ระเบียบโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2565 [pdf]

  • แบบฟอร์มรายงานผลปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) [doc]

  • กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [pdf]

  • แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ [pdf]

  • แบบฟอร์มงานวิจัยในชั้นเรียน [doc]

  • แบบฟอร์มชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 [pdf]

  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียน [pdf]