•  
 • แบบฟอร์มต่าง ๆ

 

  • แบบฟอร์มชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 [pdf]
  • แบบฟอร์มชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เฉพาะนักเรียน ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6) [pdf]
  • แบบฟอร์มชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เฉพาะนักเรียนเข้าใหม่ ม.1 และ ม.4) [pdf]
  • แบบฟอร์มรายงานผลปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) [doc]
  • แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ [pdf]
  • แบบฟอร์มงานวิจัยในชั้นเรียน [doc]

 

 • เอกสารอื่น ๆ

 

  • แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 [pdf]
  • รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี 2564 [pdf]
  • มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนภัทรญาณวิทยา [pdf]
  • ระเบียบโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2565 [pdf]
  • กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [pdf]
  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียน [pdf]
  • แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 [pdf]
  • แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 2564 - 2566 [pdf]
  • วารสารภัทรสาร 2564 [pdf]
  • สารสนเทศ ปี 2563 [pdf]
  • รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี 2563 [pdf]