การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูล
Link สำหรับอ่านเอกสาร
  O1 โครงสร้าง
  O2 ข้อมูลผู้บริหาร
  O3 อำนาจหน้าที่
  O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  O5 ข้อมูลการติดต่อ
  O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
  O8 Q&A
  O9 Social Network
  O10 แผนดำเนินงานประจำปี
  O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  O17 E-Service
  O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนและการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน