ผลการเรียนปีการศึกษา 2565

 

ผลการเรียนปีการศึกษา 2564

 

***เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสผ่าน คือ วัน/เดือน/ปีเกิด โดยใส่เครื่องหมาย / ด้วย เช่น 04/04/2565***