บุคลากรกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางอภิภา  ศรีเอี่ยมสะอาด
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานแนะแนว

นายสาโรจน์  บุญญะกรรจ์
ครู
รองหัวหน้างานแนะแนว

นางสุกัญญา  ราชอินทร์
ครู
ครูการศึกษาพิเศษ

นางสาววันวิสา  นุชเสถียร
ครูพี่เลี้ยงเด็กเรียนรวม

นายพีระยุตต์  สุจริยานุรักษ์
ครูพี่เลี้ยงเด็กเรียนรวม

นางสาวจุฑารัตน์  ลิ้มสวัสดิ์
ครูพี่เลี้ยงเด็กเรียนรวม

   

นางสาวปภัสสร  สมทรงแป้น
ครูพี่เลี้ยงเด็กเรียนรวม