บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

   
 

นางสาววารี  กลัดแก้ว
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 
   
 

นางนันทวรรณ์  สมทรงแป้น
ครูชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

นางสาวช่อผกา  มั่งสุพรรณ์
ครูชำนาญการ

นายสหรัฐ  นุชเจริญ
ครู

นางสาวอรพินทร์  ฤชุพานิช
ครูอัตราจ้าง