บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

   
 

นางสาวกมลวรรณ  แก้วสะอาด
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 
   
 

นางสาวนฤมล  โก้เครือ
ครู
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

นางสุกัณญาณี  วิชิตโชติ
ครูชำนาญการ

นางสาวดวงกมล  ฉวีรัตน์
ครูชำนาญการ

นางสาวศุภิญญา  ชาฤทธิ์
ครู

 

นายศรัณย์  สวัสดิ์ไทร
ครูผู้ช่วย

นางสาววชิราพร  ผดุงรัตน์
ครูผู้ช่วย