บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

   
 

นางณัฐดา  ถิ่นวงษ์เย็น
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 
   
 

นางภาณิศา  อินทะวงศ์
ครู
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

นายอภิเชตุ  ทีปะปาล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพีรยา  อนันต์อาชญาสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวแสงดาว  กอพรม
ครู

นายศรัณย์  ภรณ์พิริยะนิยม
ครู

นางสาวมธุพร  สุเรนทรประสิทธิ์
ครูชำนาญการ

นายปักษ์ษิณ  เทพรัตน์
ครูผู้ช่วย
   
นางสาวอภิญญา  ภูเตศวร
ครูผู้ช่วย