บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

   
 

นายประยุทธ  พิทักษ์ธีรกุล
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 
   
 

นางสาวอชิรยา  หารปรี
ครูชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

นางรัชณี เนาวรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิมพ์สุภัค  จิราพงษ์
ครูชำนาญการ

นางสาวเจริญสุข  ธัมมัง
ครูผู้ช่วย

 

นางสาวกมลชนก  พลอยแสง
ครูผู้ช่วย

นางเรวดี  ณ พัทลุง
ครูผู้ทรงคุณวุฒิ