บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

   
 

นายวิภู  พิทักษ์วงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 
   
 

นางสาวเขมณัฏฐ์  รักษ์สุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

นางสาวจิรภัทร์  ชื่นผึ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวภัคพร  เจริญลักษณ์
ครูชำนาญการ

นางสาวฉัตรทอง  จุมพลเดชาพันธ์
ครู

นางสาวเยาวลักษณ์  จรัลพรไพศาลกุล
ครู

ว่าที่ ร.ต.ศิวนนท์  เส็งศรี
ครู

นางสาวปนัสยา  รัชตคุณ
ครูผู้ช่วย

 

 

นางสาววิลาวรรณ  อาจหาญ
ครูอัตราจ้าง