บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

   
 

นางสาวภคณัท  ปิยมาดากุล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 
   
 

นายสันติ  จันดีวันนา
ครู
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

นายสุเมธ  กุหลาบแก้ว
ครูชำนาญการ

นางสาวปสุตา  ศรีชญานนท์
ครู

นางสาวบุษกร  บุญชื่น
ครูอัตราจ้าง