บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

   
 

นายจิรวัฒน์  ลิ้มสวัสดิ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 
   
 

นางสาวธันยธรณ์  นามชารี
ครู
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 
 

นายวิชาญ  เพียรลี่
ครูชำนาญการ

นายจิณพรต  พูลทวี
ครูอัตราจ้าง