บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   
 

นางสาวอรพิณ  เจริญสุข
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 
   
 

นางสาวทรายทอง    เกตุพลอย
ครูชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

นายธีรวัฒน์  สุดมณี
ครู

นางสาวกมลลักษณ์  เซี่ยงฉิน
ครู

นายคณารักษ์  กิจประเสริฐ
ครู

นางสาวพลอยศิริ  พุทธรักษา
ครู

นายพีระพัฒน์  เหล่านรากิตติ
ครู

นายอธิป  บุญวิวัฒน์สกุล
ครู

นางสาวกมลวรรณ  พาสนาวุฒิโชติ
ครู

นางสาวจุฑามาศ     ประลือ
ครูผู้ช่วย

นายวรวุธ  จันทร์ผ่องศรี
ครูชำนาญการ

นางสาวพรทิวา  ดาโรจน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐธยาน์  ขวัญอ่อน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุพิชาณัฐ  แซ่อั้ง
ครูอัตราจ้าง