คณะผู้บริหาร

   

 

นายกัมพล  โพธิ์ระดก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวอรวรรณ โพธิ์ศรีดา
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางปิยนุช ลอยเลิศหล้า
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ