สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน : 
พระพุทธภัทรนิรันตราย
สีประจำโรงเรียน : ฟ้า แดง
ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นชัยพฤกษ์