กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายพีระพัฒน์ เหล่านรากิตติ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวทรายทอง เกตุพลอย
ครูชำนาญการ

นายธีรวัฒน์ สุดมณี
ครูชำนาญการ

นายคณารักษ์ กิจประเสริฐ
ครูชำนาญการ

นางสาวอรพิณ เจริญสุข
ครู

นางสาวกมลลักษณ์ เซี่ยงฉิน
ครู

นางสาวพลอยศิริ พุทธรักษา
ครู

นายอธิป บุญวิวัฒน์สกุล
ครู

นางสาวกมลวรรณ พาสนาวุฒิโชติ
ครู

นางสาวจุฑามาศ ประลือ
ครูผู้ช่วย

นายวรวุธ จันทร์ผ่องศรี
ครูชำนาญการ

นางสาวพรทิวา ดาโรจน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐธยาน์ ขวัญอ่อน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุพิชาณัฐ แซ่อั้ง
ครูอัตราจ้าง