กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวภคณัท อภิวัชร์รดากุล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสันติ จันดีวันนา
ครู

นายสุเมธ กุหลาบแก้ว
ครูชำนาญการ

นางสาวปสุตา ศรีชญานนท์
ครู

นางสาวบุษกร บุญชื่น
ครูอัตราจ้าง