พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

๑. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพ และเปิดโอกาสให้มีการเรียนร่วม

๒. พัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน? และสามารถเข้าสู่เวทีการแข่งขันในระดับสากลได้ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักวิถีพุทธ ฝึกคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา สามารถยกระดับภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้ สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ และ จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ

๓. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถ ทักษะในวิชาชีพ ในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน

๔. พัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถ ทักษะในการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน ในท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๕. พัฒนาโรงเรียนให้คงสภาพเป็นโรงเรียนชั้นดี (โรงเรียนต้นแบบ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน)? เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม โดยจัดอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนอย่างหลากหลาย


เป้าประสงค์

นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นไทย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


เอกลักษณ์

การจัดการเรียนรวม


อัตลักษณ์

รักการเรียนรู้ มีคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี