คณะผู้บริหาร

นายกัมพล โพธิ์ระดก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวอรวรรณ โพธิ์ศรีดา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางปิยนุช ลอยเลิศหล้า
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา