กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายวิภู พิทักษ์วงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวเขมณัฏฐ์ รักษ์สุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิรภัทร์ ชื่นผึ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวภัคพร เจริญลักษณ์
ครูชำนาญการ

นางสาวฉัตรทอง จุมพลเดชาพันธ์
ครู

นางสาวเยาวลักษณ์ จรัลพรไพศาลกุล
ครู

ว่าที่ ร.ต.ศิวนนท์ เส็งศรี
ครู

นางสาวปนัสยา รัชตคุณ
ครูผู้ช่วย

นางสาววิลาวรรณ อาจหาญ
ครูอัตราจ้าง